GDPR

Informace o ochraně osobních údajů.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a dalšími platnými právními předpisy obchodní společnost RTC Czech, s.r.o., IČO 493 54 299, se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Krčínská 2537/9, PSČ: 193 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19556(dále jen „Správce“), zpracovává osobní údaje, a to za účelem:

  • podnikaní a poskytování služeb v oblasti navrhování a realizace retailových a kancelářských prostor;
  • plnění všech zákonných povinností vůči státu, zdravotním pojišťovnám a apod.

Správce nepředává osobní údaje žádné třetí osobě ani mezinárodní organizaci vyjma osob, kterým svědčí titul z platných právních předpisů (např. orgány veřejné moci, zdravotní pojišťovny).

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro zajištění činnosti správce a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Klienti, potencionální klienti, zaměstnanci či jakékoliv další fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány Správcem (dále jen „subjekt údajů“), mohou Správce kdykoliv kontaktovat za účelem zjištění:

  • jaké jejich osobní údaje a jakým způsobem Správce zpracovává;
  • uplatnění práva na informace, přístup k osobním údajům, opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování, námitku zpracování os. údajů a přenositelnost, příp. odvolání souhlasu subjektu osobních údajů.

Pro uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů je možné se na Správce obracet prostřednictvím zaslání vyplněného formuláře na emailovou adresu Správce mcerna@rtc.com nebo sstrkulova@rtc.com, nebo poštou na adrese Krčínská 2537/9, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.

Více informací o právech subjektu osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Vzor žádosti subjektů osobních údajů je k dispozici na zde.